כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס מכין תכנית לניהול בטיחות: :
יפתח קורס במהלך מרץ 2019. בקורס ילמדו נושאים כגון : בטיחות כמערכת מנוהלת, הכרות עם התקנה, בניית תוכנית לניהול בטיחות, מדיניות בטיחות-קביעת יעדים ומדדים, מבוא, סיכוני גהות תעסוקתית, ניהול סיכונים באתרי בנייה ומפעלים, הכנת תוכנית ניהול בטיחות מדגמית ועוד... הזדרזו להרשם...

קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה :
בתקופה הקרובה יפתח במכללה קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה. הקורס יתקיים בהתאם לחוק העבט (שאושר בכנסת) המחייב את מבצעי עבודות בניה למנות עוזר למנהלי עבודה, שתפקידו הוא לסייע לנהל את הבטיחות. הזדרזו להרשם...

קורס נאמני בטיחות - נפתח מידי חודש... :
הקורס מכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות, ומקנה להם ידע בנושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית. הקורס נפתח בכל חודש. לחצו על צור קשר והרשמו דרך האתר...

מפעילי דוודי קיטור 02/2019 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

גהות תעסוקתית 02/2019 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים .

ממונה בטיחות 21/02/2019 :
למסיימים בהצלחה את הלימודים תוענק תעודת הסמכה באישור ובפיקוח של משרד הכלכלה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית - מהרו להרשם

מדריך מוסמך לבטיחות 02/2019 :
הרוס מכשיר את הממונים על הבטיחות כמדריך מוסמך על פי סעיף 3 (ג) לתקנות הארגון הפיקוח על העבודה ומוכר לצרכי הארכת כשירות עי מפער, ר' מנהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה. המקומות מוגבלים - הזדרזו להרשם...

קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
אחד המקצועות המבוקשים והנדרשים במשק הישראלי! למסיימים תוענק תעודה מקצועית – מנהל עבודה בבניין – מטעם משרד העבודה והרווחה. המקומות מוגבלים - מהרו להרשם באתר...הוראות הדרכת עובדים בגובה

                  10.3.2009 הוראות כלליות לצורך ביצוע הדרכת עובדים בגובה
סימוכין : תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז - 2007
1. כללי:
דף הוראות זה כולל הנחיות ודרישות מקדמיות לביצוע ההדרכה, אותם יש למלא כתנאי מוקדם.
2. מטרה:
א. מטרת מסמך זה לשמש כתשתית לביצוע הדרכות באמצעות מדריכי עבודה בגובה הרשומים במרשם, לעובדים שונים ובהתאם לתחומי העבודה בגובה המתבצעים על ידי העובדים במקום העבודה.
ב. מסמך זה מחליף את תכניות ההדרכה הקודמות שפורסמו על ידי אגף הפיקוח על העבודה ולפיכך יש לקרוא אותו בעיון רב לפעול על פיו, החל מפרסומו.
3. פירוט:
להלן יפורטו תנאים ודרישות לקיום ההדרכות -
א. סיור מקדים לאיתור סוג העבודה במקום / אתר והתאמת סוגי ההדרכות בהתאם למודולות הנדרשות:
1) על מדריך עבודה בגובה (להלן- המדריך) לקיים סיור מקדים באתר המיועד לביצוע עבודה בגובה (מפעל, אתר בניה וכיו"ב) על מנת להחליט ולהמליץ בפני המבצע מה הם תכניות ההדרכה המתאימות והרלבנטיות לעובדים במקום.
2) מובן, כי יתכן מצב בו קבוצת עובדים אחת (לדוגמא: עובדי האחזקה במפעל או בונה מקצועי לפיגומים), תידרש להכשרה במספר תכניות הדרכה גדול יותר מקבוצות עובדים אחרות המבצעים סוג אחר או מוגבל של עבודה בגובה.
3) יובהר מראש כי יתכנו מצבים בהם המבצע ידרוש רק חלק מתכניות ההדרכה שהומלצו על ידי המדריך, אך במקרה זה יש לתעד את המלצות המדריך במסמך מפורט שהעתקו ישלח למבצע;
4) במסגרת הסיור המקדים, חובת המדריך לוודא כי כל מקומות התרגול, המתקנים והאמצעים הנדרשים, נבדקו בהתאם לדרישות הבטיחות והחקיקה ונמצאו כתקינים, בטוחים ומתאימים לביצוע ההדרכה.
ב. ציוד נדרש להדרכת עובדים:
1) חובה על המדריך לוודא טרם תחילת ההדרכה, באם קיימת במקום ההדרכה ערכת ציוד מגן אישי לביצוע עבודה בגובה (הכוללת לפחות: כובע מגן, רתמת בטיחות, חבל עבודה, מע' מיקום ותמיכה,(להלן- ערכה מושלמת)) אותו עליו לבדוק לתקינותה, שלמותה והתאמתה לתכניות ההדרכה המתוכננות לביצוע.
2) במידה ובמקום העבודה אין ערכות מושלמות כאמור / הציוד אינו מתאים או פסול / היקף הציוד הנדרש אינו מספיק, חובת המדריך להשלימו למספר ערכות בהיקף שלא יפחת מ-50% ממספר החניכים .
ג. הנחייה מוקדמת למתורגמן:
1) בכל מקרה בו נדרש תרגום לקבוצות שאינן דוברות השפה העברית, חובת המבצע לדאוג להזמין מתורגמן מיומן השולט היטב בשפה המדוברת של אותה קבוצה.
2) חובת המדריך לפני תחילת ההדרכה עם קבוצת העובדים הזרים, לקיים פגישה מוקדמת עם המתורגמן,תוך תיאום עמדות והסבר מוקדם לכל אחד ממערכות העבודה הנדרשות כמו גם האמצעים והמתקנים בהם תיערך ההדרכה.
ד. מספר החניכים המרבי:
1) מספר החניכים מותנה בסוג ההדרכה (עיוני בכיתה, הסבר בשטח או תרגול אישי של החניך) אך לא יעלה על 25 חניכים בשלב הלימוד העיוני בכיתה, ועל 10 עובדים לכל מדריך בשלב ההסבר בשטח ולרבות בשלב התרגול המעשי.
2) במקרים חריגים בהם קיים צורך בסיוע מתורגמן לקבוצה הומוגנית גדולה של עובדים זרים (לחלק המבוא העיוני בכיתה בלבד) , ניתן יהיה לפנות בכתב למשרד הראשי באגף הפיקוח על העבודה, לצורך בקשה לקבלת אישור, תוך ציון הסיבות, מקום ההדרכה ומקומה; הבקשה תיבדק ותשובה תימסר בכתב תוך 7 ימי עבודה.
3) לאחר פרק המבוא (העיוני), ניתן להמשיך בכיתה את החלק העיוני לתכנית הדרכה אחת (בלבד) עם אותו מספר חניכים המותר לפרק המבוא.
ה. משך ההדרכה המזערי בכל תכנית ומספר מתקנים לתרגול זהה במקביל:
1) משך ההדרכה בכל תכנית לא יפחת מהזמן שנקבע בכל תכנית או בכל פרק בתכנית.
2) למרות האמור בסעיף משנה 1 לעיל, ניתן לקצר בתכניות ההדרכה בהם מצוין במפורש זמן התרגול המעשי לכל חניך במחצית (לכל היותר) את סך הזמן הכולל הנדרש בשלב התרגול המעשי בלבד, במידה ובמקום ההדרכה קיימים 2מתקנים זהים הנדרשים באותה תכנית.
ו. אישור הדרכה מסוייג למקום עבודה מוגדר ו/או למתקן מוגדר:
1) במקרים מיוחדים, בהם נדרשת הדרכה ייחודית למתקן / תהליך כלשהו במקום עבודה ספציפי או במתקן ספציפי, רשאי המדריך לקיים הדרכה המותאמת רק לאותו מתקן /תהליך ובלבד שתעודת ההדרכה שתינתן לאותם עובדים תהיה מסויגת במפורש לתחום ההדרכה הייחודית.
לדוגמא: נהגי מיכליות דלק המצוידים בחלקם העליון במעקה תקני ותקין, מחויבים לעבור הדרכה לטיפוס על סולם קבוע הנמצא בקדמת/ בחלק האחורי של המיכלית ללא צורך בשימוש ברתמת בטיחות וכיו"ב. במקרה זה, תינתן הדרכה ייעודית המותאמת לתחום העבודה הייחודי שבסיומה יקבל מעסיק הנהג תעודת הדרכה בה יצוין כי העובד עבר הדרכה לביצוע עבודה בגובה לתחום סולמות ובנוסף יירשם: "בסולמות קבועים על מיכליות דלק שגובהם אינו עולה על 3.25 מטרים בלבד".
ז. חלוקת תעודות כיס:
1) מדריך רשאי להעניק בסיום ההדרכה, בנוסף לתעודת ההדרכה הנדרשת על פי התקנות תעודת כיס ובלבד שימולאו בה כל הפרטים הנוגעים לתחום ההדרכה שבוצעה, לרבות שם המדריך, מועד ההדרכה, תחומי ההדרכה שהועברו וכן סייגים ייחודיים – כמפורט בסעיף ו.
2) מובהר בזאת כי תעודת הכיס אינה מהווה תחליף לטופס ההדרכה שעותקו חייב להימצא בידי המבצע וכן אין כל חובה למתן תעודת כיס כאמור המהווה אינדיקציה ראשונית בלבד.
ח. שמירה על עותקי טופסי ההדרכות:
1) חובה על המדריך לשמור במרוכז על מידע של ההדרכות שבוצעו על ידו למשך 4 שנים לפחות.
2) המידע כאמור יכול שיהיה במאגר ממוגנט או ברשימה מרוכזת ובלבד שיכלול את כל הפרטים הנוגעים לכל אחד מהעובדים שעברו את ההדרכה על ידי המדריך. 

להורדת קובץ ההוראות לחץ כאן

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.